2018-04-12 19:00 Årsmöte 2018

Eksätravägen 102, torsdag den 12 april, kl 19:00
Årsmötet är ett bra forum att dryfta aktuella, gemensamma frågor som rör området vi bor i. Har Du en fråga du vill att vi ska behandla skicka in den till styrelsen senast den 30 mars.

Boka in denna kväll!

Varmt välkomna önskar styrelsen!Dagordning

1. Val av ordförande för årsmötet

2. Upprättande av röstlängd

3. Val av justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande

5. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret

6. Revisorns berättelse för samma tid

7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga
medel

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om årsavgift för innevarande verksamhetsår

10. Val av ledamöter/suppleanter till styrelsen

11. Val av revisor samt revisorssuppleant

12. Val av valberedning som ska bestå av minst 2 ledamöter

13. Frågan om eventuellt arvode till styrelsen

14. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos
styrelsen begärt senast en vecka före årsmötet.

Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut.
Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor
och revisorssuppleant.

Årsmöteshandlingar kommer skickas ut senast en vecka innan mötet.

Login